uvod-kontakt

Informace k ochraně osobních údajů u společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.

Tímto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Jsme si vědomi, jaký význam má pro uživatele zpracování osobních údajů, a dodržujeme podle toho všechny příslušné právní předpisy. Ochrana Vašeho soukromí je při tom pro nás nejvyšší prioritou a dodržování zákonných ustanovení o ochraně údajů samozřejmostí.
Naše postupy týkající se ochrany osobních údajů jsou v souladu s nařízeními práv o ochraně údajů, zejména s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).
Prosíme, přečtěte si pozorně naše informace o ochraně osobních údajů. Budete-li mít další dotazy nebo připomínky k této problematice, kontaktujte nás na adrese: gdpr@seniorflexonics.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytujete a které zpracováváme, slouží k uzavření smlouvy a k jejímu plnění, bez těchto údajů by to bohužel nebylo možné. Jedná se zejména o:
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Bankovní spojení, bankovní účet
 • V případě procesu náboru potom i Váš životopis nebo fotografii


Právní základy

Vaše údaje zpracováváme všeobecně na základě následujících právních základů:
 • oprávněné zájmy třetích stran či správce: čl. 6 (1) písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • postupy při projednávání a přípravě smluv a realizace smluvního vztahu: čl. 6 (1) písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU
 • právní povinnosti, jako např. povinnosti uchovávání: čl. 6 (1) písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU

 

Shromažďování a používání údajů při navazování kontaktu

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je při navazování kontaktu s námi sdělíte dobrovolně (např. kontaktní formulář nebo e-mail). Jaké údaje jsou shromažďovány, je zřejmé z příslušného zadávacího formuláře. Údaje, které nám sdělujete, používáme pro zpracování Vaší žádosti. Po úplném vyřízení Vaší žádosti jsou Vaše údaje pro další použití zablokována a po uplynutí případných lhůt platných pro uchovávání údajů na základě daňového či obchodního práva vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas k dalšímu používání Vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme další použití údajů, které je ze zákona povoleno a o kterém Vás následně informujeme.

Údaje uchazečů o zaměstnání

Jestliže nás kontaktujete v rámci zájmu o zaměstnání u nás a zasíláte nám Vaše podklady e-mailem nebo prostřednictvím našeho portálu pro uchazeče o zaměstnání, pak Vaše údaje zpracováváme v rámci zpracování Vámi poskytnutých podkladů. Vaše údaje jsou zpracovávány pouze k tomuto účelu příp. k provedení kroků Vašeho případného přijetí k nám a, v případě že nevznikne pracovně právní vztah s naší společností, jsou po šesti měsících vymazána, pokud jste nevyslovili souhlas s jejich delším uložením. K tomu potřebujeme povinné údaje uvedené v těchto dokumentech, v opačném případě nemůžeme Vaši žádost zpracovat nebo máme možnost ji zpracovat pouze nedostatečně.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. V souladu se zásadou omezení uložení dle čl. 5 (1) písm. e obecného nařízení lze uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu.
Poskytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje si předáváme zejména v rámci naši společnosti, ale mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, (a to se sídlem jak v České republice, tak i v zahraničí). Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • Naši dodavatelé pro zajištění logistiky (dodávka zboží a služeb) – plnění smlouvy.
 • Naši partneři pro zajištění registrace, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb).
 • Auditorské společnosti – plnění právní povinnosti.
 • IT společnosti – na základě oprávněného zájmu. Jedná se o outsourcing IT služeb a případný přístup k osobním údajům v rámci správy IT systémů.
 • Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně - na základě plnění právní povinnosti.

Každý subjekt/třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti), zavazujeme smlouvou, která mimo jiné ustanovuje:

 • Povinnost chránit osobní údaje
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

Zpracování cookies, sledování IP adres a jiné prostředky technologického sledování

Nepoužíváme prostředky pro sledování, analyzování a vyhodnocování cookies, IP adres a jiných elektronických značek.

Profilování na základě osobních údajů

Senior Flexonics Czech s.r.o. neprovádí profilování na základě poskytnutých osobních údajů.

Právo na informace a kontakt

Máte právo na bezplatné informace o osobních údajích, které jsou u nás uložena o Vaší osobě, příp. i právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů i na přenositelnost údajů. Máte-li otázky nebo žádosti ke zpracování Vašich osobních údajů, chcete-li odvolat příp. udělený souhlas nebo vznést námitku vůči určitému používání údajů, kontaktujte nás prosím. Jsme plně připraveni poskytnout Vám plný informační servis nebo pomoci splněním Vašich práv.

V takových případech kontaktujte:

Senior Flexonics Czech s.r.o.
Ing. Luboš Švidrnoch, jednatel
Kontakt: gdpr@seniorflexonics.cz

Dále máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem pro nás je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je podmínkou pro zpracování udělení souhlasu, máte právo, Váš souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost doposud provedeného zpracování na základě souhlasu do okamžiku odvolání.

Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost:

Senior Flexonics Czech s.r.o.
Průmyslová 733/9, 779 00 Olomouc
IČ: 26421658
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 27098
Kontakt: gdpr@seniorflexonics.cz

Kde nás najdete?

Senior Flexonics Czech s.r.o.
Průmyslová 733/9
779 00 Olomouc - Holice
© SENIOR FLEXONICS CZECH S.R.O. 2017 -
www.seniorplc.com
Informace o ochraně osobních údajů
Tvorba www stránek Winternet